Anaokulu


Özel Fono Koleji Anaokulu, öğrencilerine yepyeni bir pencere açarak öğrencilerimizin sevgi dolu, sosyal yönü gelişmiş, mutlu, sorumluluklarının bilincinde bireyler olmaları  amaçlanmaktadır.

Anaokulumuzda çocuklarımız, çağdaş eğitim modellerinin sentezlenmesiyle geliştirilmiş, High Scope(Etkin Öğrenme),  GEMS (Great Explorations in Math andScience) Fen ve Matematik Programı), Değerler Eğitimi Programlarıyla; yaparak- yaşayarak keşfetme ve sorgulama fırsatına erişirler. 


Eğitim Programlarımız
GEMS Fen ve Matematik Programımız
(Great Explorations in Math andScience)

Bilimin temelini oluşturan “Fen ve Matematik” eğitimi okul öncesi dönemde başlamaktadır. Bu programda çocukların ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır. Çocukların aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir. Gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken, matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleştirme, sıralama, ölçme gibi pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler. 


High – Scope Programı  (Etkin Öğrenme)

High/Scope Programı Etkin öğrenmeyi ve çocuk merkezli eğitimi temel alan bir eğitim programıdır. Anaokulumuzda programın Planlama-Çalışma-Toplanma-Hatırlama Zamanı uygulanarak çocukların; kendi zaman ve enerjilerini gerektiği gibi kullanma, neyi nasıl yapacaklarına ilişkin seçimler yapma ve kararlar alma konusunda becerilerinin gelişimi sağlanır. 


Değerler Eğitim Programı

Çocuklar duygusal ve sosyal yeterliliklerinin oluşması sürecinde, Değerler Eğitimi ile yeterlilikleri tamamlamada önemli adımları atarlar. Değerler eğitimi; bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Okul, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır. Değerler Eğitimi programı ile çocuklara toplumsal değerler kazandırılırken olumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerileri de kazandırılır. 


Okul Öncesi Sınıflarımızın 1. Sınıf Uyum Programı

Çocuklarımızın iyi bir okul öncesi yaşamıyla, ilkokul dönemindeki uyumu ve başarısı arasında sıkı bir ilişki vardır. İlkokula hazırlık çalışmalarımızın temel amacı, öğrencilerimizin her gelişim alanında (bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) yaş özelliğine uygun olarak gerekli becerileri kazandırmaktır. Anaokulumuzda “İlkokula Hazırlık Programı” kapsamında ilkokulumuzla birlikte yürütülen ortak çalışmalar bulunmaktadır. Eğitim-öğretim yılının Kasım ayı itibariyle başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar devam eden çalışmalarda, anaokulu öğrencilerimiz ilkokul sınıf öğretmenleriyle ilkokul sınıflarında, okula hazırlık çalışması yapmaktadır.


Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme öğretimin ve öğrenmenin bir parçasıdır. Öğrencinin öğrenme sürecinin farklı aşamalarında ne bildiklerini, ne merak ettiklerini ve ne öğrendiklerini içeren süreç ve sonuca yönelik değerlendirmeleri gerçekleştirmek amaçlanır. Gözlem Kayıtları, Anekdot Kayıtları, Portfolyo Sunumları, Gelişim Raporları, Öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan rubrikler (İngilizce, Beden Eğitimi/ Satranç, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama ) gibi yöntemler yoluyla yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler velilerle paylaşılır.